પ્રેગનેન્સીમાં કોઈ તકલીફ નથી છતાં હોસ્પિટલમાં નિયમિત તપાસ શા માટે કરાવવી જોઈએ ?

No Comments

Give a comment